باده پرست

باده پرست

مــــن عـــاشـــق و مــی پرستم ای دوست

از بـــا ده ی عـــشــق مستــم ای دوســت

بــــا پــــای تــــلاش و قـــد رت عــشـــق

از بنــــد خـــرافـــه جـــستـــم ای دوسـت

بـــــا هـــــمــــّت عـــشــــق در تــــکاپـــو

فــــا رغ ز غــــم شـــکســتـــم ای دوست

هــــــم مـــسلـــم و هــــــم یهــود و بـود ا

مـــن دشــــمن هـــر گـــســستم ای دوست

تــــو هـــــرچـــه بـــخــــوانی ام همــانـــم

نــــقــــش قــــلـــم الــــستـــم ای دوســـــت

در بـــــیــــن تــــــمــــام خـــوبــــرویـــا ن

مـــن دل بــــه کــــسی نــبـــستم ای دوست

جــــز خـــال تــــو دام و دانـــه ام نـــیسـت

در کـــوی تــــو من نشـــستـــم ای دوســـت