تکامل

تکامل

چار عنصر ساز و کار شور هستی می کنند

هر یکی کامل ولی با جمع مستی می کنند

آب و خاک وباد و آتش یک به یک از کاملان

عاشقانه کارخود  با چیره دستی می کنند

هم زمان با هم به خدمت، گاه گاهی ضدّ هم

در تضادندو چنین خوش، ساز هستی می کنند

این عناصر هر یکی در نقش خود، بی نقص و ناب

تا تکــامل کامـــل آیـــد چیــره دستــی می کنـنـد

روح هستی همچو دریا عاشق هر قطره است

قطره و دریای هستی می پرستــی می کـــنند

 

3 thoughts on “تکامل

    • محمود کریمی نیا says:

      درود بر گردانندگان رند کده

      داداش ما که عرض کردیم یواشکی از دیوار همسایه به سرای شماوارد شدیم حد اقل یک ایمیلی آدرسی به ما میدادی که راه خانه تان را یاد بگیریم!

Comments are closed.