قطره ای هستم در اقیانوس بیکران هستی به نام انسان

عاشـــقانه زیستن و عاشــــــقانه گفتن را دوسـت دارم

          در شـعر نفس می کشم

                  با واژه ها جاری می شوم

 در بستر غم ها و شادی های روزگار زندگی می کنم

و می سرایم…

غم سرگشتگی و رنج انسان فروخفته در خویش را

که بی شـــــک دردمان از خویش و درمان نیز هم!