دستی؟!

دستی؟!

اگــــر هــمـّت کـنی دستی بگــیری

ز پـا افــتـا ده یا مســتی، بگـــیری

اگـــر جــرئت کنی از خمره، جامی

چه در اوج و چه در پستی، بگیری

یـــتـیـمان را پــدر ســالار گــردی

زنــان بـیــوه را دستــی بــگــیری

ز سیــگاری پــکی، وز قـــلیان لب

ز وافور جهان«بست» ی بگــیری

دمــادم پــر کــنی جـامـت زخــنده

و داد خــویـــش از هســتی بگـیری

چــنــان لــذ ت بری از باده ی شوق

کــه گــوی سبقــت از مستی بگیری

بـرابــرنیست گر بی ضامن و چــک

ز بـانــک مرکزی «دستی» بگـیـری؟!!