ریـش و کـراوات درویـش!!!

ریـش و کـراوات درویـش!!!

جــز لـقـمه ی نانـی نــشود سهـم تـو درویــــش

از گنـج هـد ر رفــته مکـن نطـقِ پـس و پـــیـــش

گیــرم که زنــی پـنــبه ی هـر مـخـتـــلـســی را

هــر دانـه درشتــی نچــشد مـــزّه ی تـفـتـــیـــش

بــر گــوش حــریـفـان مـفـکـن تـیـــر ملامــــت

تـا خـانـه ی مـا را نـکـنی صحـنــه ی تشویـــش

امـروزه سخـن هـای وزیــــن مفـــت نـیـــــرزد

بـا هــــزل و فــکاهـــی خــر آدم بــرود پـیــــش

هــم مسجــد وهــم مـیــکـــده هـا طالب ریـشنـــد

بــی ریـــش مــرو میــکـده یا مسجد تجــریــــش

از ریــش و کــراوات مکــن قـصّـه ی شیـریــــن

تــا بــر دل مــجـنـون نــزنی شعــلـه ی آتــیــش

بی دیــش چـه با ریــش و چه بی ریش گناه است

در خـــانه ی خــود سیــر جهـان کن به یکی دیـش

اکنــون که زمـان تــنگ و کسی زنـگ مـــرا زد

کــوتــه کــنم ایــن قـِـصّه ی پــُر غـُصّه ی درویش