سفره های هوس

 

سفره های هوس

چگــــونه شکــــوه کنــم در فضــای تنگ قفس

کــه دست عشــق ستیــزان گــرفته راه نـــفـس

پــرنــده های سبــــک ســیر عشـــق را صیّــا د

یکـــی یکـــی فـــکنـــد در حصـــار سرد قــفــس

مــــریــد زهـــــد ریـــا از برای پســت و مقــا م

مــنافــقــانــه گـــزینـــد بـجـــای کـــَس، نــاکـــَس

طـمع به میوه ی نا رس مبر چو «واعــظ مســت»

کــه طعـــم تــلــخ مذ لّـت چــشی و مـزّه ی گـس

چــه درد نــاک و غــم آلـــود و عبرت آموز است

کــه نــا کسـان همـه پــوشیده اند جـامه ی کـَـــس

ز اهــــل مکــر «کـــریما» حـذر نما کا ین قــوم

مــرید لــقمه ی چــربـنــد و سفره های هــــوس