شکــوه هــای درد!

شکــوه هــای درد!

شعـــر هــایــم بی ریـا و خا کی انـد

لیـکــن از لطـف خدا افلا کــی انــد!

تــیــرگــی را از رخ انــدیــشه هــا

گــر نشـــویـــی عــا مل نا پا کی اند

بی ریـا یــی مُــرد و حاکـم شد ریــا

هر دو در خواب خوش بی با کی اند!

بــا خــدا مــا در مـعــا بد گـم شـدیــم

کا هـنان راضی و مردم شاکی انــد؟!

شعــر نـا م و نــا ن و  ، فرهــنگ ریـا

این زمان شیرین چو قند ،افلاکی اند!!

شکــوه هــای درد و شعـــر معـرفـت

گرد و خـاک واژه هــای خاکــی انــد؟!!

تازه اشعاری که جــوشنــد از شعــور

از جنــون و حاصــل بــی بــاکـی اند!!؟

بــس کنیــد ای واعــظان بــی عــمــل

شکّــریـــن گفــتــارتان هـّـتـا کــی انــد

مــدّعــی  ها راه خـــود را در خـیــال

مــیــرونــدامّــا چـو توپ «هـاکـی»اند!؟