عشق وطن

عشق وطن

تــا عشــق وطــن در دل ما صـدر نشین است

خاکش به نظر، گوهر و سنگش چو نگین است

تــا روح خــــرد ، زنــده بُــوَد در وطــن مــا

جــان مایــه ی فـرهنگ دری، شعر وزین است

با شیــره ی جــان، نخـــل ادب، شهــد فشان شد

هر ریشه ی آن با خــرد و عشـق عـجیـن است

شــادابــی بستــانِ سخــن از دم عــشـق اســت

کـــز هـمّــت اربــا ب ادب، سبــز تریـن است

از فـیـــض هــنــر، سرو اد ب گــشت برو مند

با آنــکـه تــبــــر دار ز هــر سو به کمین است

فــرهــنــگ اهــورایــی مــا، ســسـت نگــــردد

هــم شـاخه و هـم ریــشه ی آن، رکن رکین است

سر سبــز تــر از پــیــش، “کریما” شود این ملک

تا عــشــقِ وطــن در دل مــا صــدر نشیــن است