مـار ماهـی

مـار ماهـی

همـزبـانی در تـو بسیـار است و هـمـدل نیستی

روبـرو یــاری و دشمـن پشـت سر تـو کیستی؟

گه چو مار خفته ای گاهی چو ماهی گرم رقص

مار ماهــی را عـجـب آیــد ز کـارت چـیـستـی؟

در ریا کـاری گرفـتی سبـقـت از« عمرابن عاص »

درس خــود را واردی در امــتحـانـت بـیـستی

زیر چـتـر هـمــزبـانی گـستــرانـدی دام خویش

در پــنـاه اشـک و لـبخـنـد دروغــیــن زیـستـــی

خوب یـا بــد یــکــدل و  یــکـرنگــــم و بی ادّعا

آنچه گــفــتـی مــدّعی خــود صد یکـش هم نیستی

نـقــش پـنهـانـت “کــریـما” از دل آیـیـنـه گـفـت

لحـظـه ای انـدیــشه کــن خـود را نگـر تا کیستی